Verandercommunicatie

Laat verandercommunicatie in je voordeel werken

Met verandercommunicatie kun je binnen een organisatie alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Hierdoor gaan mensen bijvoorbeeld beter samenwerken of slaagt een slimme strategie vanuit de directiekamer ook op de werkvloer. Een niet goed uitgedragen boodschap kan immers tot onrust leiden, met alle gevaren van dien. Verandercommunicatie is erop gericht om via communicatie in te spelen op associaties en emoties die een rol spelen bij het gewenste gedrag. Middels een gezamenlijke ervaring en beleving kan je gewenst gedrag tot stand laten komen. Voor elk soort gedrag is een andere houding nodig.

Bij Make your Mark weten we dat gewenst gedrag en een andere houding bewerkstelligen mogelijk is en dat het creatieproces ook soepel kan verlopen. Als het proces goed wordt aangepakt met positieve verandercommunicatie, dan beweegt het personeel mee met de door de organisatie gewenste aanpassing. Dit kan worden gedaan door invloed uit te oefenen op de houding van een persoon; zo kan er gestuurd worden op het gedrag waardoor men sneller geneigd is de betreffende veranderingen te accepteren. Laten we eens kijken hoe dat precies in zijn werk gaat.

"Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything."

George Bernard Shaw

Voorbeeld: een reorganisatie in aantocht

Een verpleeghuis waar een reorganisatie in aantocht was, werd klant bij Make your Mark. Het was nog niet zeker of deze reorganisatie plaats zou vinden, maar de directie wilde op voorhand de medewerkers goed voorbereiden op deze mogelijkheid. Het verpleeghuis wilde voorkomen dat door rumoer en achterklap het talent als eerste de deur uit zou lopen.

Voor het personeel werd een 'beleving' georganiseerd waarbij iedere afdeling naar haar eigen toekomst en de toekomst van het verpleeghuis moest kijken. Het personeel werd gevraagd om rekening te houden met verschillend thema's zoals bijvoorbeeld de samenwerking tussen afdelingen, de automatisering en het personeel. De uitkomsten waren interessant. Het personeel kwam niet alleen met futuristische, maar ook met hele praktische ideeën. Er werd gesproken over rollen binnen het verpleeghuis die volgens het personeel overbodig waren, hieruit bleek dat het personeel zich reëel opstelde ten opzichte van een personeelsreductie. Uiteindelijk bleek de reorganisatie binnen het verpleeghuis mee te vallen, maar de goede ideeën die voortkwamen uit de 'beleving' leverde het verpleeghuis veel voordeel op: het gaf een goed inzicht voor de directie omtrent inzet en prestatie van het personeel.

Positieve belevingsmarketing bij een verandertraject

Vindt er binnen jouw organisatie (mogelijk) een verandering plaats? Moet er een nieuwe propositie van de directiekamer naar de medewerkers overgebracht worden? Bestaat de wens om een negatieve houding, en daarmee ongewenst gedrag, te veranderen in gewenst gedrag? Bij Make your Mark schrijven we duidelijke plannen op maat, aangepast aan de organisatie. Wij laten doormiddel van positieve en creatieve belevingsmarketing een verandering teweegbrengen en laten deze verandering soepel verlopen. Vraag ons maar naar de mogelijkheden!

''Belevingsmarketing: het tussen de oren krijgen en bewustwording creëren op de werkvloer van processen die verandering nodig hebben''.

Jacco van der Graaf

Hoe ontstaat gedrag?

Het gedrag van de mens is een samenspel van het lichaam, emoties, gedachten en omgeving. Verandering in één van die componenten, zowel een positieve als een negatieve verandering, beïnvloedt het gedrag van de mens.

Laten we dit beredeneren vanuit een voorbeeld. Stel je voor, bij een bedrijf heeft een fusie plaats gevonden. Hiervoor moet het bedrijf verhuizen. Een verhuizing is altijd een gebeurtenis met een grote impact, die veel emoties en onzekerheden met zich meebrengt. Hoe zal de verhuizing gaan? Hoe ziet mijn nieuwe werkplek eruit? Wie worden mijn nieuwe collega's en kan ik het wel met ze vinden?

Positieve belevingen, bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten waarbij nieuwe collega's elkaar op een positieve manier leren kennen, of een activiteit waarbij gezamenlijk de toekomst bekeken wordt, kunnen voor wonderen zorgen omtrent de houding en het gedrag van de medewerkers. Met een beleving waar iedereen het achteraf nog dagen, of zelfs weken, over heeft, wordt meteen een positieve houding gewaarborgd.

Negatieve gedachtes of houdingen kunnen doormiddel van een beleving zelfs positief gemaakt worden. Men kan bijvoorbeeld bang zijn voor het vervallen van zijn of haar functie. Door deze medewerker dan op een positieve manier naar de toekomst te laten kijken, kan hij of zij ook de voordelen van deze veranderingen inzien. De werknemer kan zich wellicht focussen op de mogelijkheden omtrent opleidingen en het vervullen van nieuwe functies binnen het bedrijf. Binnen veranderingsprocessen is enorm veel mogelijk, zo lang het maar goed aangepakt wordt.

Hoe (negatieve) medewerkers roet in het eten gooien

Binnen ieder bedrijf zijn er verschillende soorten medewerkers, wij noemen dit de variabelen. Door de hoeveelheid medewerkers en hun verschillen, is het lastig om genoeg invloed uit te oefenen op veranderingsprocessen.

Te enthousiast

Er zijn werknemers die (te) enthousiast meewerken en zeggen dat ze veranderingen vanuit de directie een goed idee vinden. Sommige werknemers gaan 'slijmen' bij het management, in de hoop hun baan te behouden of zelfs promotie te maken. Oftewel, je lijkt medewerking van de werknemer te krijgen, maar dat is helemaal niet zo.

Te koppig

Er zijn ook werknemers die koppig zijn en blijven presteren zoals ze altijd al hebben gedaan. Deze werknemers houden niet van verandering of weten niet hoe het ook anders kan. Je hoort vaak heel weinig van ze. Ze proberen onder de radar te blijven en niet te veel op te vallen.

Te dwars

Sommige werknemers zijn de dwarsliggers die alles in twijfel trekken en actief de kont tegen de krib gooien. Vaak zijn deze werknemers ervoor verantwoordelijk dat anderen binnen de groep ook negatief gaan denken.

Groepsgedrag

Binnen elke groep met mensen, of dat nu een grote of een kleine groep is, bestaat groepsgedrag. Dit gebeurt dus ook bij een groep personeelsleden. Het groepsgedrag kan per afdeling binnen een bedrijf verschillen. Binnen de groep zijn bepaalde afspraken gemaakt waar iedereen zich aan dient te houden. Ook zijn er ongeschreven regels: 'Zo is het nou eenmaal'. Mensen kopiëren het gedrag van de anderen in de groep. Voornamelijk nieuwe mensen binnen de groep doen dit, zij kijken hoe het binnen de groep werkt en wat je moet doen om geaccepteerd te worden.

In nieuwe situaties, wanneer er een verandering op handen is of op het punt staat toegepast te worden, wordt groepsgedrag automatisch en onbewust gekopieerd. Omdat de situatie (en soms ook de groep) nieuw is, wordt het groepsgedrag vaak bepaald door de dominante mensen binnen de groep. Dit kan leiden tot ongewenst gedrag. Ook dit ongewenste gedrag wordt door de groepsleden overgenomen. Iemand kan het niet eens zijn met een beslissing en bij het management gaan klagen. Als anderen zien wat 'gangbaar' gedrag is, dan nemen ze dat over. Dit is een veranderingsproces, maar dit proces zou veel soepeler moeten verlopen.

"Change your thoughts and you change your world."

Norman Vincent Peale

Waarom zijn mensen bang voor verandering?

Routine geeft een veilig gevoel. Ieder lid van de groep weet waar hij of zij aan toe is en wat er van hem of haar verwacht wordt. De leden kennen en begrijpen de groep. Ze kennen de ongeschreven regels, weten wat de gemaakte afspraken zijn en weten wat ze moeten doen om geaccepteerd te worden door de groep. Onzekerheden treden pas op als de groepsdynamiek verandert en die onzekerheden zijn eng.

Het 'waarnemen van de werkelijkheid' is voor iedereen anders. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe aanpak of strategie binnen een bedrijf optreedt is de een is bang zijn baan, huis en status te verliezen en voelt zich daardoor onzeker. De ander ziet een uitdaging en is juist enthousiast. Een derde vindt de gebruikte aanpak een slecht idee, er is een gebrek aan informatie over de aanpak en toont hierdoor negatief en ongewenst gedrag. Dit beïnvloedt de groep waarbinnen hij of zij fungeert. Dus ook al is er maar één situatie, de opvatting van deze ene situatie kan voor iedereen anders zijn.

Iedereen heeft een andere achtergrond, andere opvattingen, een andere instellingen en andere ervaringen uit het verleden. Dit zorgt ervoor dat iedereen een situatie op zijn eigen manier ervaart. Zo kunnen broers en zussen, die toch echt op dezelfde plek, met dezelfde ouders, in praktisch dezelfde tijd zijn opgegroeid, een situatie heel anders ervaren. Zelfs tweelingen kunnen een situatie heel anders bekijken, omdat iedereen nou eenmaal unieke hersenen en gedachten heeft.

" I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination."

Jimmy Dean

Voorbeeld: een marketingboodschap tussen de oren krijgen

Belevingsmarketing is niet alleen bruikbaar voor gedragsverandering, het is ook zeer goed toepasbaar om een commerciële boodschap, bedacht door de directie, breed tussen de oren van de medewerkers te krijgen. Een voorbeeld: aan Make your Mark werd gevraagd een plan van aanpak te schrijven om zo een nieuwe propositie intern aan de man te brengen. De directie wilde het personeel goed voorbereiden. Door een gemeenschappelijke beleving werden alle neuzen dezelfde kant op gezet. Een algemeen beeld van de nieuwe propositie, waar iedereen min of meer hetzelfde idee over kreeg, werd bewerkstelligd.

Tijdens de beleving presenteerde de directie de nieuwe propositie en legde deze helder uit; volgens een door ons geschreven scenario werd er een workshop 'radio maken' opgezet. Alle groepen gingen op basis van de geleverde informatie aan de slag met het vertalen van deze informatie naar een radiocommercial. Drie van de commercials werden aan het eind van de dag opgenomen. De directie koos het beste concept en dit concept werd daarna professioneel uitgewerkt. Deze opdracht zorgde ervoor dat de positionering van het bedrijf voor iedereen duidelijk werd en tegelijkertijd leverde dit direct een commerciële uiting voor het bedrijf op.

Geen tijd en kosten verspillen

Door groepsgedrag en het mogelijk ontstaan en overnemen van ongewenst gedrag, kan een veranderingsproces moeizaam verlopen.

Soms is het zo dat het management woorden gebruikt als: 'Het is erg vervelend dat…', 'Het wordt even moeilijk, maar…'. Dit komt omdat het ook vaak niet de eerste keuze is van het management. Zij moeten zowel aan de kant van de aandeelhouders of de commissarissen staan, als aan de kant van het personeel. Om acceptatie voor een (vervelende) situatie te krijgen kan het management zich daarom communicatief maar beter betrekken bij het personeelssentiment. Daarmee is, onbewust, de toon vaak al mee gezet. Door het kopiëren en spiegelen van groepsgedrag gaan anderen het automatisch zien als 'vervelend' en 'moeilijk'. Als het management deze toon niet aan zou nemen, dan dreigt er het gevaar dat er een opinieleider in de groep opstaat en een opstand veroorzaakt. Door deze houding wordt het veranderingsproces vanzelf moeilijk en vervelend. Er wordt tijd verspilt, maar zeker ook kosten. Dit is sonde, want het proces had veel gemakkelijker kunnen verlopen. Het is alleen de vraag; hoe dan?

Laat met belevingsmarketing het proces soepel verlopen

Het antwoord op deze vraag is niet eendelig. Zowel een slimme strategie, een helder scenario en een positieve en persoonlijke aanpak hebben invloed op het soepeler laten verlopen van het veranderingsproces. Make your Mark heeft veel ervaring met veranderingsprocessen binnen organisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat je de houding van mensen kunt aanpassen zodat gedrag gestuurd kan worden. Wij schrijven creatieve plannen voor organisaties waarmee saamhorigheid wordt gecreëerd, een reorganisatie draagkracht krijgt en gedrag bij veranderingsprocessen wordt bijgestuurd.

Bij Make your Mark is belevingsmarketing een bewezen vorm om gewenst gedrag tot stand te brengen. Acceptatie wordt hiermee bewerkstelligd en mensen worden ontvankelijker voor verandering. Het is belangrijk, of in ieder geval beter, als dit proces zo vroeg mogelijk in gang wordt gezet. Dit draagt namelijk positief bij aan het veranderingsproces.

De kracht van beleving

Zoals gezegd geloven wij bij verandering in het gezegde 'praatjes vullen geen gaatjes'. Met belevingsmarketing is een positieve houding van de betrokkenen binnen handbereik en verloopt het uiteindelijke veranderingsproces soepeler.

Neurologisch gezien is gedrag niets anders dan het blokkeren of doorgeven van signalen tussen zenuwcellen. Voor een andere houding moeten beide gedaan worden. Negatieve gedachten en ongewenst gedrag moeten geblokkeerd worden en de positieve gedachten en het gewenste gedrag moeten juist gestimuleerd worden.

De visie van medewerkers moet van de focus op korte naar de focus op lange termijn bewogen worden. Hoe kunnen we, met zijn alle, dit bedrijf efficiënter maken? Welke werkzaamheden zijn eigenlijk niet nodig en hoe kunnen we het bedrijfsresultaat met zijn alle positief beïnvloeden? Mensen zullen positiever tegenover veranderingen staan als er op lange termijn op een creatieve manier een positief beeld gecreëerd wordt.

" If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude."

Maya Angelou

Gewenst gedrag realiseren met positieve belevingsmarketing

Als mensen eenmaal iets in hun hoofd hebben, dan is het verschrikkelijk moeilijk om dat er weer uit te krijgen. Het is daarom essentieel om al vroeg in het veranderingstraject, te kijken naar de inhoud van de boodschap en hoe die het beste overgebracht kan worden. Er gebeurt niks als je alleen maar over de veranderingen en het gewenste gedrag praat. Er moet een duidelijke en positieve verandering optreden in zowel het lichaam, in de emoties, in de gedachten en/of de omgeving. Dit wordt bereikt door positieve belevingsmarketing.

De regels binnen het bedrijf moeten ook worden aangepast naar het gewenste bedrag. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er opleidingsmogelijkheden zijn voor medewerkers. Breng boodschappen in positieve bewoordingen over, zorg dat er informatie is voor de medewerkers, creëer een aanspreekpunt voor het personeel en zorg vooral voor een positieve beleving. Niet eindeloos vergaderen, maar gewoon den! Alleen dát kan een positieve houding en daarmee gewenst gedrag, realiseren.

Neem gerust contact met ons op om een positieve beleving te creëren voor jouw mensen. Wij staan voor je klaar!